Katrs no mums ir unikāls un apdāvināts. Savus talantus mēs attīstām visas  dzīves garumā. 

                                                  Nedaudz     citādi tas ir cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.  

                                                  Lai attīstītu visu to, ko daba ir ielikusi viņos, vajag daudz, daudz vairāk laika un pūļu.

                                                 Tomēr dažreiz ir lietas, kas šiem cilvēkiem tā arī paliek kā neaizsniedzami sapņi. 

                                                Savā attīstībā viņi var līdzināties bērniem.

                                               Taču tas nebūt nenozīmē, ka jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem interesē tas pats, kas bērniem.

                                              Cilvēkiem ar garīgas attīstības traucējumiem ir tādas pašas vajadzības un jūtas kā ikvienam viņa vecumā.

 

 

Pamatinformācija par skolu.

 

                Daugavpils 1.speciālā pamatskola dibināta 1972.gadā. Visus šos gadus skola veiksmīgi pilda savu svarīgāko uzdevumu māca, audzina un sagatavo dzīvei bērnus ar speciālām    vajadzībām. Skolā mācās bērni vecumā no 7 līdz 23 gadiem un tiek uzņemti tikai ar pedagoģiski – medicīniskās komisijas lēmumu t.i.,ja bērnam ir uzstādīta attiecīgā diagnoze.

           2019./2020. mācību gadā skolā mācās 59 skolēni . Skolā ir 9 klašu komplekti :

  5 –„A,B” līmenī,

  4 - „C” līmenī.

           Skola ir divplūsmu.

           Skolā mācību darbs organizēts pēc 6 licencētām programmām.

          Skolēni mācās 9 gadus un saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu.

          Skolēniem ir iespējas turpināt savu izglītību:

   apgūstot  profesionālās pamatizglītības programmas un pēc  kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas viņiem tiek piešķirta kvalifikācija :

                           *    „koksnes materiālu apstrādātājs ”,

                      *    „mājkalpotājs”.

         

      2019./2020. māc. gadā. Skolā strādā 17 pedagogi, no tiem

  2002. gadā skola pārbrauca uz citām telpām, kuras nebija pielāgotas skolas vajadzībām. 7 gadu laikā, ar minimālām investīcijām no pašvaldības un maksimālu skolotāju darbu, skolas telpas ir praktiski rekonstruētas, izremontētas un pielāgotas bērnu ar speciālām vajadzībām un kustību traucējumiem uzņemšanai, aprūpei un apmācībai skolā. Laika posmā no2008. līdz2013.gada beigām notika skolas telpu  renovācijas un apkārtnes pārprojektēšanas un labiekārtošanas darbi ESF projekta ietvaros. Skola ir ieguvusi mūsdienīgu izskatu.